Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu www.supshop.sk (ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť ellma, s.r.o., so sídlom Gabajova 2610/4, 010 01 Žilina, IČO: 52 029 794, DIČ: 2120969950, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 71084/L (ďalej len ako „Predávajúci“).

Kontaktné údaje: Martin Hikaník
                                e-mail: obchod@supshop.sk
                                tel: +421 905 591 480

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. Box 89, 011 79 Žilina, tel: 041/7632139, email: za@soi.sk

Článok I – Základné pojmy

Cena:celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Kupujúci objednal, ako aj DPH či iné dane alebo poplatky, vrátane ceny Dopravného ak sa k danému tovaru majú pripočítať
Dopravné:cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadnú manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)
E-shop:elektronický obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.supshop.sk
Kupujúci:fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje v elektronickom obchode Predávajúceho
Objednávka:úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť vybraný Tovar v E-shope
Predávajúci:spoločnosť ellma, s.r.o., ktorá prostredníctvom elektronického obchodu predáva Tovar na základe kúpnej zmluvy, a koná tak v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, vo svojom mene a na svoj účet
Spotrebiteľ:iba fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom elektronického obchodu www.supshop.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
Tovar:tieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho, práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.supshop.sk
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup tovaru v E-shope je možný aj bez registrácie. Po úspešnej objednávke obdrží Kupujúci potvrdenie prostredníctvom elektronickej pošty o svojom nákupe.
 4. Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 5. Po výbere požadovaného Tovaru a jeho parametrov môže byť produkt pridaný do nákupného košíka. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, prípadne iné poplatky za doplnkové služby.
 7. Cena Dopravného je uvedená pri výbere konkrétnej možnosti doručenia, pričom Predávajúci neúčtuje cenu Dopravného pri Objednávkach, ktorých hodnota je vyššia ako 100 EUR.
 8. Objednávku Kupujúci potvrdí stlačením tlačidla „Záväzná objednávka s povinnosťou platby“. Kupujúci je povinný vyplniť svoje osobné údaje pre finalizáciu objednávky, vystavenie daňového dokladu a doručenie. Pred dokončením objednávky je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdzuje stlačením tlačidla „Záväzná objednávka s povinnosťou platby“.
 9. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Záväzná objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach tovaru, záručnej dobe a celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.
 10. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na zadanú e-mailovú adresu Kupujúceho potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke.
 11. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za uvedenú Cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú konečné. Predávajúci nie je platca DPH. Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:
  a) v hotovosti pri osobnom prebratí Tovaru (do maximálnej hodnoty 5000 EUR)
  b) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.
  c) bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorú Kupujúci obdrží prostredníctvom elektronickej pošty
  d) prostredníctvom platobného systému PayPal
  e) prostredníctvom kreditnej/debetnej karty v platobnej bráne umiestnenej na stránke
 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu pri preberaní Tovaru pri osobnom prevzatí, pri prevzatí Tovaru od doručovateľa alebo vopred na bankový účet Predávajúceho.
 4. Predávajúci sa zaväzuje objednaný Tovar podať na prepravu najneskôr:
  a) v prípade Tovaru, ktorý má Predávajúci skladom do jedného dňa od vykonania záväznej Objednávky (v prípade platby prevodom po pripísaní Ceny na bankový účet Predávajúceho)
  b) v prípade Tovaru, ktorý je umiestnený na externom sklade, do 5 dní od vykonania záväznej Objednávky (v prípade platby prevodom po pripísaní Ceny na bankový účet Predávajúceho)
  c) v prípade objednávky väčšieho množstva Tovaru, Tovaru na zákazku alebo Tovaru, ktorý nie je vo verejnej ponuke elektronického obchodu sa Tovar podáva na prepravu podľa dohody medzi kupujúcim a Predávajúcim
 5. V prípade ak Predávajúci nie je schopný zabezpečiť expedíciu Tovaru v lehote podľa bodu 4, bude Kupujúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu upovedomený a bude mu oznámená náhradná doba dodania Tovaru. V prípade ak Kupujúci nebude s náhradnou dobou doručenia súhlasiť, má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy do doby, kým nebol Tovar odovzdaný na prepravu.
 6. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke alebo pripraví na osobné prevzatie, pokiaľ si Kupujúci takúto možnosť zvolil.
 7. Osobné prevzatie Tovaru je možné iba na základe predchádzajúcej telefonickej dohody, na určenom mieste (Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina), v pracovných dňoch medzi 10:00 – 16:00, prípadne v iných dňoch a časoch po potvrdení Predávajúcim.
 8. Predávajúci expeduje Tovar prostredníctvom prepravných spoločností (Slovenská Pošta, Zásielkovňa), pričom nezodpovedá za ich prepravné podmienky, dodacie časy ani pravidlá doručovania Tovaru.
 9. Predávajúci odovzdáva Tovar na prepravu iba počas pracovných dní, a nezodpovedá za doručovanie v lehotách a dňoch pracovného pokoja, ktoré uvádza prepravná spoločnosť.
 10. Po doručení Tovaru Kupujúcemu je Predávajúci povinný vystaviť daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH najneskôr do 15 dní od doručenia Tovaru. Tento doklad Vám bude zaslaný elektronicky na zadanú adresu elektronickej pošty Kupujúceho alebo v papierovej podobe spolu s Tovarom doručený Kupujúcemu.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Na Spotrebiteľa sa vzťahujú špecifické podmienky a práva na ochranu spotrebiteľa podľa platnej legislatívy. Osoba, ktorá pri objednávke Tovaru nakupuje v mene právnickej osoby a nakupuje tovar na výkon svojej podnikateľskej činnosti, sa nepovažuje za Spotrebiteľa a v takom prípade sa na takúto osobu nasledujúce ustanovenia uplatňujú iba v obmedzenom rozsahu.
 2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
  a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
  c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 3. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  b) e-mailom na adrese: obchod@supshop.sk
 4. Spotrebiteľ je povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy takým spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ je v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním Tovaru na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 6. V prípade ak Spotrebiteľ nevyužije formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe č. 1 týchto VOP, musí Predávajúcemu uviesť minimálne nasledujúce údaje: meno a priezvisko, adresa, číslo objednávky, dátum objednania a doručenia Tovaru, spôsob finančného vysporiadania (vrátane čísla účtu vo formáte IBAN, v prípade platby prevodom).
 7. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 8. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ. 8. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 9. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 10. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 11. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
  c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
  d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

Článok VI – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej Ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

Článok VII – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:
  a) či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
  b) či mu bol Tovar dodaný v množstve a akosti v súlade s Objednávkou,
  c) či je Tovar nepoškodený.
 2. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 3. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Kupujúci môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: obchod@supshop.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list a faktúra. Faktúra slúži ako záručný list. V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:
  a) svoje identifikačné údaje,
  b) údaje Predávajúceho,
  c) opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje,
  d) popis vady Tovaru a
  e) číslo Objednávky (Faktúry), ktorej sa reklamácia týka.
 5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy Kupujúci Tovar prevzal. Záručná doba pre Spotrebiteľa je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľ je 12 mesiacov.
 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
  a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  b) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
  d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
  e) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
  f) pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
  g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
  h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  i) po uplynutí záručnej doby.
 8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Kupujúci uviedol pri Objednávke. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 13. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať: a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, c) popis stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 14. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 15. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov (https://www.supshop.sk/eshop/ochrana-osobnych-udajov). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť správne a aktuálne osobné údaje, v rozsahu uvedenom v Objednávke, a bez ich poskytnutia nie je možné vybaviť Objednávku Kupujúceho.

Článok IX – Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má nárok na využitie alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Kupujúci obrátiť.
 4. Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online. (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show)

Článok X – Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Akákoľvek zmena VOP bude uverejnená na internetovej stránke Predávajúceho. Platne uzavretá kúpna zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzatvorená.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2019


Formulár - odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)
Formulár - reklamačný protokol (PDF)